Dotacje na gospodarkę odpadami komunalnymi

Szanowni Państwo,

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
ogłasza konkurs projektów dla działania
2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi

Dotowane typy projektów:

Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, jak również instalacje do termicznego przekształcania odpadów.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 85% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu

Planowany termin naboru konkursowego: od 31.10.2016 do 30.12.2016

Termin rozstrzygnięcia konkursu: czerwiec 2017 r.

Beneficjenci dotacji:

  • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne;
  • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Zapraszamy do kontaktu z doradcami SJOS, którzy udzielą szczegółowych informacji na temat możliwości pozyskania dotacji.