Dotacje na kogeneracje

Firma SJOS zachęca do skorzystania z usługi przygotowania wniosku o przystąpienie do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 1.6 – Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, poddziałania 1.6.1 – Źródła wysokosprawnej kogeneracji.

Działanie to polega na budowie nowych lub zwiększeniu mocy istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w celu oszczędzenia energii pierwotnej w wysokości ponad 10% w porównaniu z wytwarzaniem energii w układach rozdzielonych. Premiowane będą projekty o największym potencjale redukcji CO2 na jednostkę dofinansowania umożliwiające także największą redukcję emisji pyłów do powietrza.

Beneficjentem programu mogą być przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, spółdzielnie mieszkaniowe oraz podmioty będące dostawcami usług energetycznych. Alokacja finansowa na działanie ze środków unijnych wynosi 100 233 184 euro. UE dofinansowuje wydatki kwalifikowalne na poziomie projektu w stopniu zgodnym z zasadami udzielania pomocy publicznej, nie większym niż 85%.

 

Typy projektów

 

W przypadku instalacji spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej powyżej 20 MW: budowa, przebudowa jednostek wysokosprawnej kogeneracji oraz przebudowa istniejących jednostek na jednostki wysokosprawnej kogeneracji wykorzystujące biomasę jako paliwo;
W przypadku instalacji spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej lub równej 20 MW:

· budowa, uzasadnionych pod względem ekonomicznym, nowych jednostek wysokosprawnej kogeneracji o jak najmniejszej z możliwych emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń powietrza (w przypadku paliw pochodzących z OZE lub paliw kopalnych). W przypadku nowych jednostek kogeneracji powinno zostać osiągnięte co najmniej 10% uzysku efektywności energetycznej w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii;

· przebudowa istniejących instalacji na instalacje wykorzystujące jednostki wysokosprawnej kogeneracji skutkująca redukcją CO2 o co najmniej 30% w porównaniu do strumienia ciepła w istniejącej instalacji. Dopuszczona jest pomoc inwestycyjna dla jednostek wysokosprawnej kogeneracji spalających paliwa kopalne pod warunkiem, że jednostki te nie zastępują urządzeń o niższej emisji, a inne alternatywne rozwiązania byłyby mniej efektywne i bardziej emisyjne;

Realizacja kompleksowych projektów (spełniających kryteria z punktów 1 lub 2) dotyczących budowy nowych lub przebudowy istniejących jednostek wysokosprawnej kogeneracji wraz z sieciami ciepłowniczymi lub sieciami chłodu, dzięki którym możliwe będzie wykorzystania ciepła/chłodu powstałego w danej instalacji.