RACHUNKOWOŚĆ DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM

Rachunkowość dla małych i średnich firm

Prowadzimy profesjonalne biuro rachunkowe. Posiadamy świadectwo kwalifikacji Ministra Finansów, które uprawnia nas do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz pozwala zapewnić ubezpieczenie (w pełnym zakresie) od odpowiedzialności cywilnej. Prowadzimy kompleksową obsługę firm w zakresie usług księgowych, rozliczeń podatkowych, ZUS oraz prawa pracy.

Obsługę księgową prowadzimy na programach gwarantujących rzetelny obraz sporządzanych zapisów księgowych oraz bezpieczeństwo przechowywanych danych. Oferujemy współpracę małym i średnim firmom oraz osobom fizycznym. Gwarantujemy bezwzględne bezpieczeństwo informacji, ochronę danych osobowych, rzetelność wykonywanej pracy i odpowiedzialność.

Księgowość pełna (księgi handlowe)

 • zakładanie i prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług VAT
 • przygotowanie polityki rachunkowości
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych wraz ze sporządzeniem sprawozdania finansowego

Kadry i płace

W ramach usługi kadrowej zapewniamy:

 • prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej,
 • przygotowywanie sprawozdań statystycznych,
 • opracowywanie regulaminów związanych ze stosunkiem pracy: regulamin pracy, wynagrodzeń, ZFŚS,
 • bieżące doradztwo w sprawach kadrowo-płacowych, w tym także w zakresie obowiązków pracodawcy wynikających z przepisów o BHP, ZFŚS, PFRON oraz kodeksu pracy,
 • monitorowanie terminów związanych z zatrudnieniem,

W ramach usługi płacowej zapewniamy:

 • rejestrację i aktualizację danych pracownika w ZUS
 • naliczanie wynagrodzeń pracowniczych dla różnych rodzajów zatrudnienia, w tym dla cudzoziemców,
 • obsługę rachunków do umów cywilno-prawnych,
 • naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • sporządzanie rocznych deklaracji PIT, dostarczanie do właściwych urzędów skarbowych, pracowników i kierownictwa Klienta,

Księgowość uproszczona
podatkowa księga przychodów i rozchodów

 • prowadzenie KPiR zgodnie z rozporządzeniem na podstawie dowodów księgowych
 • sporządzanie dowodów wewnętrznych na podstawie dodatkowych ewidencji
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i wspólników spółek osobowych
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług VAT
 • zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego na podstawie dostarczonego przez klienta spisu z natury oraz przygotowanie rozliczenia rocznego

Księgowość uproszczona
karta podatkowa, ryczałt

 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT-16A, PIT-28
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji i ewidencji podatkowych do których zobowiązany jest podatnik